CRA faliekant tegen Lei Seku

De Curaçao Restaurant Association heeft kennisgenomen van het feit dat het crisisteam overweegt om andermaal de drooglegging uit de kast wil halen ter bestrijding van het hoge aantal besmettingen. Deze Lei Seku heeft zeker bijgedragen aan het terugdringen van de besmettingen vorige keer maar heeft ook ontzettend veel schade gedaan aan de Curaçaose economie en vooral die van de horeca. Voor restaurants is gebleken dat het kunnen schenken van alcohol bij het eten een voorwaarde is voor gasten om uit eten te gaan. De drastische terugloop in het aantal gasten daardoor is een reden voor de CRA om te zeggen: dat niet meer. Door de financiële klap die vele restaurants ervan krijgen zullen er velen het niet redden en de deuren moeten sluiten.

De CRA neemt COVID-19 heel serieus en schaart zich achter het feit dat er maatregelen genomen moeten worden, maar het kan niet zo zijn dat die zulke verregaande gevolgen hebben zoals een Lei Seku dat heeft. Er is begrip voor een Lei Seku op de dag van de verkiezingen om agglomeratie te voorkomen maar langer dan de verkiezingsdag hoeft het niet te duren. Daarbij zou dan alle alcohol verboden moeten worden om te voorkomen dat hetzelfde gebeurt als eerder, mensen gaan, in groepen, op thuislocaties alcohol nuttigen. Er zal gezocht moeten worden naar een oplossing die beter gericht is op de besmettingshaarden en verspreiding daar tegen gaat.

Daarnaast is de restaurant vereniging van mening dat alcohol in de restaurants het probleem niet is. Daar waar de regels gehanteerd worden vinden nagenoeg geen besmettingen plaats. We erkennen dat alcohol de toenadering tot andere personen vergemakkelijkt maar ziet dit voornamelijk gebeuren op andere locaties dan in de restaurants. De focus zou dan ook moeten liggen op maatregelen die díe situaties tegengaan in plaats van met hagel te schieten en zodoende vele hardwerkende restauranteigenaren in financiële nood te helpen.

 

 

Voor meer informatie:

Egon Sybrandy (Business Director) 6700973

Zeno Circkens (voorzitter CRA) 5112951

 

 

Restaurant Vereniging eens met CHATA: code geel nodig

 

De Curaçao Restaurant Association sluit zich aan bij de oproep van de CHATA waarin ze pleiten voor code geel voor Curaçao per 1 maart. Hiermee moet het toerisme weer op gang komen en de economie van Curaçao een boost krijgen. Hoewel restaurants sinds de verlichting van de maatregelen op 11 januari van dit jaar hun business weer zien aantrekken mist nog steeds een groot deel de toerist. De bijdrage van het toerisme is essentieel voor restaurants.

De CHATA riep op om per 1 maart Curaçao weer code geel te maken en zodoende de Nederlandse toerist weer naar het eiland te krijgen. Momenteel is onder andere door het niet krijgen van een reisverzekering, maar ook door de gecreëerde ‘vakantieschaamte’ het toerisme vanuit Nederland nog steeds zeer gering. Nederland zal Curaçao moeten aanmerken als geel gezien zij de reisadviezen afgeven.

Restaurants op Curaçao hebben, net als vele andere bedrijven, een moeilijke tijd achter de rug. Gedurende de normaal gesproken hoogseizoenmaanden december en januari was er drooglegging en een vroege avondklok. Daardoor hebben veel zaken een hele moeilijke start van het jaar gehad. Met de huidige maatregelen gaat het al beter, maar toerisme zorgt voor een substantieel deel van de omzet. De hoogte daarvan verschilt nogal per restaurant, maar ieder restaurant haalt een gedeelte van de omzet uit de gast van het buitenland. Er zijn een aantal in de problemen gekomen omdat zij voor een groot deel op toeristen draaien, faillissement lijkt onafwendbaar bij het wegblijven van meer toerisme.

De CRA is het dan ook eens met de CHATA der er alles aan gedaan moet worden om de status van Code Geel terug te krijgen. Met de huidige Covid-19 cijfers op Curaçao moet dat ook mogelijk zijn. Restaurants hebben protocollen waarmee verspreiding zoveel mogelijk wordt tegengegaan, daarnaast blijven verplichte PCR tests ervoor zorgen dat er geen nieuwe besmettingen vanuit het buitenland komen.
Horeca pleit voor versoepeling maatregelen

De Curaçao Restaurant Association gaat ervan uit dat komende maandag, bij de evaluatie van de huidige covid-19 maatregelen, er versoepeling van de maatregelen komen. Hierbij zijn drie punten erg belangrijk voor de horeca. Ten eerste moeten mensen weer binnen kunnen zitten. Met de juiste protocollen is dat goed mogelijk, dat blijkt wel uit het feit dat ook casino’s en andere gelegenheden mensen binnen kunnen ontvangen.  Ten tweede pleit de CRA ervoor om de avondklok weer naar 23:00 uur terug te brengen. Daarmee kunnen restaurants meer gasten ontvangen zonder dat er te veel tegelijk zijn. Tot slot moet er alcohol toegestaan worden in restaurants. Het nuttigen van alcohol al zittend aan een tafel zal niet leiden tot meer besmettingen maar draagt wel bij aan de beleving van een diner. Een alcoholisch drankje bij het eten is niet alleen aangenaam, maar het ontbreken eraan wordt door velen beschouwd als een reden is om niet uit eten te gaan wat veel omzetverlies ten gevolge heeft.

De CRA is van mening dat met de huidige maatregelen de sector te veel te lijden heeft waarbij er ook nog eens teveel oneerlijke concurrentie is gecreëerd. Naast de opening van de Truk’i pan tijdens restaurant-uren weten ook steeds meer mensen de weg naar de hotels te vinden waar alcohol geschonken mag worden. Het is geen geheim dat tijdens de feestdagen hotels vol zaten en er op verschillende plekken grote feesten gehouden zijn. Dat terwijl de restaurants nog steeds beperkt zijn tot 8 uur en zonder de mogelijkheid tot het schenken van alcohol.

De restaurant vereniging is verontwaardigd over het feit dat na de opening van casino’s, waarbij ruimtes binnen wel benut mogen worden, er geen reactie is gekomen op het voorstel van de CRA om restaurants binnen, met de juiste protocollen, ook open te laten gaan. We gaan er dan ook vanuit dat dit bij de versoepelingen van komende maandag hoort. Anders zijn behalve de nightclubs alle binnen gelegenheden open behalve de restaurants. Dat is een onwerkbare situatie voor een sector die al zo hard getroffen is het afgelopen jaar, zoals we hebben het kunnen lezen in het rapport van de Centrale Bank.

De vooruitzichten voor 2021 zijn goed en de sector denkt te kunnen herstellen als de situatie op korte termijn weer normaliseert. Momenteel doet een CRA een onderzoek naar de cijfers van afgelopen jaar om een goed beeld te krijgen. Duidelijk is dat het een heel moeilijk jaar is geweest. De Curaçao Restaurant Association doet een dringend beroep op de beleidsmakers om rekening te houden met de sector die veel werkgelegenheid vertegenwoordigd en de afgelopen maanden hard getroffen is door alle genomen maatregelen. Zonder hulp of versoepelingen dreigen er nog meer banen verloren te gaan en zullen meer restaurants hun deuren moeten sluiten.

 

 

 

Restaurants en beachclubs in overleg over controles

 

Verschillende beachclubs en restaurants hebben deelgenomen aan een vergadering waarin de Covid-19 regels voor restaurants en stranden werden besproken. Tijdens het initiatief van de Curaçao Restaurant Association hebben de horecagelegenheden gezamenlijk met de controleorganen de protocollen doorgenomen en konden er vragen gesteld worden. Inspecteur van MEO, Ronnie Cornelis was aanwezig samen met Imro Zwerver van Korps Politie Curaçao. Daarnaast namen ook Juff Emelina van de Unit Bijzondere wetten (UBW) en Zeno Circkens, voorzitter van de CRA deel aan het gesprek. Aanleiding voor de meeting was de situaties op stranden waarbij soms veel bezoekers komen en de regels moeilijk te handhaven zijn. Tijdens het overleg werd benadrukt dat stranden zich ook aan alle regels moeten houden en dat er opgetreden zal worden indien ze overtreden worden, maar er werd ook duidelijkheid verschaft over toegestane aantallen bezoekers en mogelijke toepassingen zoals het inzetten van crowd-managers. Er is afgesproken gezamenlijk te werken aan toepassing en handhaving, waarbij de horeca zich houdt aan de regels en de controles op een vriendelijkere manier zullen lopen om toeristen niet af te schrikken

Voor restaurants geld een maximum van 50% van de capaciteit met een maximum van 50 personen. Voor stranden geldt dat maximum van 50 personen niet, gezien de grootte van de oppervlakte, daar zal gekeken worden naar social distancing onderling en dat er zich geen groepen vormen die groter zijn dan 25 personen. Hierbij verwacht de overheid het inzetten van crowd-managers om social distancing te kunnen waarborgen. De CRA benadrukte dat het in het belang van iedereen is dat de regels gehandhaafd worden en ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen niet oploopt. Er werd ook afgesproken een campagne te starten om mensen nog meer duidelijk te maken dat het ook de verantwoordelijkheid van de bezoeker is om zich aan de regels te houden.  

Beachclub en restaurants hebben aangegeven de controles te begrijpen maar geven aan dat de impact van de controles soms te ingrijpend zijn. Het aantal controleurs is vaak groot en daarbij zijn de uniformen en bewapening intimiderend. KPC heeft aangegeven om te kijken of daar iets aan gedaan kan worden, maar wijst ook op de brutaliteit van de bezoeker. De komende maanden zullen de controles geïntensiveerd worden waarbij ook gecontroleerd wordt op groepen die zich buiten horecagelegenheden bevinden. Zij zullen individueel aangesproken worden maar ook de eigenaar van de gelegenheid dient ervoor te zorgen dat de mogelijkheid van rondhangen tot een minimum beperkt wordt.

De Restaurant Vereniging is erg tevreden over de opkomst en de goede verstandhouding tussen horeca en controleorganen. Het wordt gezien als een stap in de goede richting in verbetering van de samenwerking tussen controleurs en eigenaren, niet alleen in deze Covid-19 tijd, maar ook op langere termijn.  

 

 

 
Restaurants hopen op lokale gasten.

Met de door Nederland ingestelde Code Oranje is de verwachting dat het toerisme enorm zal dalen waarmee ook het aantal bezoekers aan restaurants terug zal lopen. Voor diverse kleinere restaurants zal dit de doodsteek kunnen zijn. Nadat de sector keer op keer geraakt is door maatregelen, zal deze situatie vele zaken verder in de problemen brengen.

De CRA heeft in hun laatste gesprek al aangegeven dat de restaurants zich aan de regels houden en dat dit zeker geen bron van besmetting is. Integendeel, de huisfeestjes en andere feestjes waarbij agglomeratie een hoogtepunt bereikt, blijken de grootste verspreiders te zijn. Echter wordt de Horeca in het algemeen, en in het bijzonder de restaurants hierdoor benadeeld.

Het gedrag van onze mensen heeft ertoe geleid dat de RIVM in Nederland uiteindelijk het kabinet heeft aangeraden om Curaçao naar Oranje te plaatsen. Men ruim 1800 besmettingen is hiervoor gekozen. Opvallend is dat het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis nog beneden de 20 ligt.

De “Lei Seku” heeft tot nu toe niet het beoogde resultaat bereikt. Begrijpelijk, daar de supermarkten, minimakten en toko’s gewoon hun alcohol mogen blijven verkopen, terwijl restaurants, waar het verbruik minimaal (en controleerbaar) is een alcohol verbod hebben.

Het toegestane aantal zitplaatsen is beperkt met de 50% (of maximaal 50 personen) maatregel en nu ‘binnen’ niet meer open mag is een groot deel van de restaurants aangewezen op hun terras. Truck’i pan zijn inmiddels een concurrent geworden met openingstijden gelijk aan die van restaurants en het alcoholverbod heeft ervoor gezorgd dat veel gasten uit eten gaan links laten liggen. Tot slot kregen toeristen de mogelijkheid om in hun hotel tot laat en met alcohol te dineren waarop die massaal daar bleven. Als er straks helemaal geen toeristen meer komen zijn de restaurants aangewezen op lokale gasten.

De restaurant-sector heeft eerder te maken gehad met een periode zonder toeristen en hoopt dan ook andermaal op de steun van de Curaçaose bevolking. Hoewel het voor vele eigenaren een zware tijd zal worden is deze gast het laatste redmiddel. Het is daarom ook belangrijk uw favoriete spot zoveel mogelijk te ondersteunen, hetzij door daar te gaan lunchen of dineren of ook door bijvoorbeeld giftcards te kopen welke u weer kan gebruiken als kerstcadeau.

Wellicht dat een versoepeling van de maatregelen een boost kan geven aan het restaurantbezoek, zodat daarmee een deel van het weggevallen toerisme opgevangen kan worden.

De CRA is van mening dat de overheid nu ook versneld met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moet komen. Er is nu een acute noodsituatie ontstaan. Waar eerder restaurants de klappen hebben opgevangen door creatieve oplossingen te bedenken, is het onmogelijk om hier bovenop te komen. De TVL-regeling zou in januari uitgerold worden maar dat moet naar december gehaald worden. Anders is het te laat, zo stelt de Curaçao Restaurant Association.

Het is bewonderingswaardig dat zoveel restaurants hun hoofd boven water hebben kunnen houden de afgelopen maanden. De sector rekent op de overheid, maar ook op de mensen van Curaçao die hopelijk met wat minder zware maatregelen komen genieten van een avond uit eten. De CRA roept dan ook alle restaurants op zich te blijven houden aan de huidige maatregelen en zodoende te laten zien dat we met vereende krachten het aantal besmettingen naar beneden kunnen brengen.

 

The Curaçao Restaurant Association

 

 
Drie black-outs zorgen voor nog meer zorgen voor restaurants.

Op verschillende manieren heeft de Curaçao Restaurant Association, CRA, al aangegeven in wat voor een moeilijke positie restaurants zitten. Nu we 3 blackouts in een week hebben gehad, zetten we nog even op een rij wat de horeca op Curaçao hebben te verduren.

In maart hebben veel bedrijven al anderhalve maand hun deuren moeten sluiten. Voor de maand April kwam er NOW-regeling, maar voor veel bedrijven onhaalbaar om daar meteen aanspraak op te maken. Er werd gezegd dat er geen OB  en geen AOV / AW betaald hoefde te worden. De maand mei was er plachi di dia en voor restaurants was het mogelijk om take-out en delivery te doen. Een pleister op de wonden, maar in ieder geval kon een een beetje omzet gemaakt worden.  In juni mochten restaurants die een terras hebben het openen voor maximaal 25 personen.  De avondklok wordt verlengt en sommige bedrijven beginnen zich te realiseren dat er zo niet te overleven is.  In juli gingen de grenzen weer open om toeristen te verwelkomen, maar het duurde geruime tijd voordat ze daadwerkelijk in grotere aantallen vakanties beginnen te boeken. Restaurants mogen nog steeds slechts 25 personen ontvangen. In augustus wordt de avondklok gezet van 12 uur 's nachts tot  5 uur' s morgens. Vanwege de noodkreet van de CRA werd er vrijstelling gegeven tot maximaal 50 personen, ofwel 50% van de capaciteit tot maximaal 50 personen. In september lijkt alles een beetje te normaliseren totdat de avondklok naar elf uur wordt bijgesteld. Daarmee moeten restaurants om 10 uur dicht wat een flinke omzetvermindering teweeg brengt. De koffies, de likeurtjes en het natafelen is niet meer mogelijk. Vanaf oktober lijkt het toerisme hersteld, echter wachten nog veel restaurants op NOW betalingen. De nood is hoog, maar er wordt met minimale kosten overleefd. Zelfs wordt de avondklok verruimd naar 12 uur. Inmiddels mogen Truck-i pan open tijdens de restaurant uren. In november neemt het aantal gevallen van covid-19 toe en wordt de avondklok naar 9 uur terug gebracht en moeten horeca etablishementen om 8 uur hun deuren sluiten.

In december worden de maatregelen aangescherpt en mag er geen alcohol meer verkocht worden. Hiermee verliest de restauranthouder niet alleen omzet aan alcoholverkoop, maar ook klandizie. De toeristen die er nog zijn kunnen in het hotel wel alcohol nuttigen en tot laat blijven zitten. Het avondje uit eten is niet meer. Inmiddels neemt het aantal thuisfeestjes toe.

Kort erna volgt Code Oranje. Massaal wordt er geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen vliegen naar Aruba en Bonaire. Meer restaurants sluiten hun deuren te sluiten, sommige tijdelijk en anderen voor altijd. Dan volgen er drie totale black-outs, waarvan de eerste twee restaurants het moeilijk maken om op tijd open te kunnen gaan en er weinig gasten komen, de derde is de doodsteek:: gedurende de hele avond geen stroom. Geen gasten en de hele voorraad is na 17 uur zonder stroom verloren.

De Curaçao Restaurant Association pleit harder dan ooit voor tegemoetkoming voor de sector. Het kan niet zo zijn dat door zoveel factoren de mogelijkheid tot opbrengsten worden geminimaliseerd en  de overheid daar geen vergoeding tegenover zet. De beloofde TVL zal naar voren gehaald moeten worden om restaurants deze belangrijke maand door te kunnen laten komen. Nog langer wachten is geen optie.

De CRA heeft begrip voor de genomen maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 uitbraak maar is van mening dat de horeca harder getroffen wordt dan elke andere branche op Curaçao. De beperking van tijd is een belangrijke factor hierin. We willen dan ook aan de overheid voorstellen de sluitingstijd van restaurants te verruimen tot 9 uur, waarmee de avondklok ook zal opschuiven tot 11 uur. Hiermee komt er meer spreiding van bezoekers in restaurants, kunnen mensen elkaar op veilige wijze ontmoeten op een locatie waar het restaurant zorgt voor de nodige protocollen. Dat is tenslotte  een beter controleerbare plek dan thuis. 

De decembermaand is een hele belangrijke maand voor restaurants, dit jaar des te meer. Met de kerst voor de deur is er veel onzekerheid over welke mogelijkheden er zullen zijn. De overheid moet iets doen, want zoals het er nu uitzien zullen er meer restaurants failliet gaan. Het naar voren halen van de TVL is noodzakelijk, maar we rekenen er ook op dat tijdens de evaluatie van 14 december serieus overwogen wordt om restuarants meer ruimte te geven.

 
PLEASE OBEY COVID-19 PROTOCOL

PLEASE OBEY COVID-19 PROTOCOL

To all restaurants: Please adhere to the current Covid-19 protocol.

We understand these are difficult times, coping with the curfew-times and small amounts of visitors. The CRA is in close contact with government about lifting the curfew, but until December 7rd that is not going to happen. We may hope for covid-19 numbers to come down and relief of rules in December. Therefore we should really do our best. 

Everyone should do their utmost to comply with all the rules:

* Register guests upon entry
* Wash / clean hands upon entry
* Make sure there is enough room for social distancing
* Maximum 4 people per table, or one family (max 8)
* No more than 50% of your capacity can be occupied, or a maximum of 50 people in total
* Have personnel wear facemasks  
* Have all guests paid and leaving before 8 PM. 
* Provide routing and separate entrance / exit
 
 If we all do this right, we can look foreward for better times. 
 
The Curacao Restaurant Association is doing everything in it's power to stay in close contact with government about protocol and also with inspectors about dealing with non-compliant restaurants. They already changed the way they enter restaurants; more friendly and with less inspectors and police. 

In the press conference today TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) was mentioned. Something we have been asking for for a long time. We are proud it's coming now and we will let you know how you will be able to apply for it. 

Meanwhile the CRA is also busy working on a statement on the ABB, coming January 1st 2021. We have a lot to say about it but right now we are still studying the case. CRA members will get a detailed explanation and the possibility to ask questions. 


Let's keep up the good work and stay safe. 

Curacao Restaurant Association. 

 

 

Curfew extension

The government of Curacao decided to extend the curfew for two more weeks. This is hurting the restaurants financially another two weeks. The CRA suggests that the the government taking thee decisions should also take their responsibility and give financial support to the businesses they derogate. CRA asked for TVL (tegemoetkoming Vaste Lasten) before an whishes to repeat that request. In the Netherlands restaurants get TVL ánd an extra compensation for losses due to early closing. Read the article of the Dutch Horeca Association about compensation. (Circumstances are different in Holland since restaurants are closed completely, but we endorse the opinion)New associate member

Food 2-Go

Starting soon, this delivery business will work with a state-of-the-art order & trace system, charge by the kilometer and deliver with scooters (no traffic jam problems). CRA members get a discount on commissions, more news follows.
www.food2-go.co
Internship for students

 

Recently our business director Egon Sybrandy had a meeting with Nilda Pinto SBO. In cooperation with the school we want to promote local interns to hospitality businesses. In the near future we will be looking to locate interns from their education for Chef and bartender level 2. 

 

The Curaçao Restaurant Association has met with AMAK, the association of musicians in Curaçao. On Curaçao and all over the world musicians have a difficult time because of Covid-19, performances for artists and bands are not allowed. The CRA knows that musicians are often used on Curaçao to provide entertainment for the business. Usually it concerns background music, which ensures more guests, which in turn generates revenue. Turnover that is currently badly needed for both the restaurants and the musicians.
CRA and AMAK have sought creative solutions that enable restaurants to allow musicians to perform responsibly. This in compliance with a strict protocol that the AMAK has already put forward. This can be found, among other things, in providing background music. A condition will be that restaurants can close one hour later so that the establishment has enough time to cover the costs of the musician(s). This allows musicians to earn money with their work for the first time in seven months.
New associate member

Guardian Group


The number one insurance brand has joined CRA as an associate member! We are currently working on a program that will give you the oppportunity to evaluate your insurance portfolio at no cost.
www.myguardiangroup.com
Our friends and sponsors:

Our address

Waterfortstraat 41

Willemstad

Curaçao


Phone

+599 9 670 0973


Email

info@curacaorestaurants.org

 

Copyright © 2020 Curacao Restaurants Association.  All Rights Reserved